מציאת אסימפטוטה משופעת

מהי אסימפטוטה משופעת? כיצד עלי למצוא את האסימפטוטות המשופעות של הפונקציה הבאה:

f(x)=\left\{\begin{matrix} x+e^{-\frac{1}{x^2}} & x\neq 0\\ 0 & x=0 \end{matrix}\right.

הגדרות
הגדרה: ישר משופע y=ax+b (כאשר a\neq 0) נקרא אסימפטוטה משופעת של פונקציה f כאשר x\to\infty, אם פונקציית ההפרש r(x)=f(x)-y שואפת ל-0 כאשר x שואף לאינסוף, כלומר מתקיים:

\lim_{x\to\infty}r(x)=\lim_{x\to\infty}(f(x)-y)=0

במקום לומר “אסימפטוטה משופעת כאשר x\to\infty, ניתן לומר בקצרה " אסימפטוטה משופעת באינסוף”.

הגדרה: ישר משופע y=ax+b (כאשר a\neq 0) נקרא אסימפטוטה משופעת של פונקציה f כאשר x\to-\infty, אם פונקציית ההפרש r(x)=f(x)-y שואפת ל-0 כאשר x שואף למינוס אינסוף, כלומר מתקיים:

\lim_{x\to-\infty}r(x)=\lim_{x\to-\infty}(f(x)-y)=0

במקום לומר “אסימפטוטה משופעת כאשר x\to-\infty, ניתן לומר בקצרה " אסימפטוטה משופעת במינוס אינסוף”.

מציאת אסימפטוטות משופעת של פונקציה
דרך אחת למציאת אסימפטוטה משופעת של פונקציה f(x) היא לנסות להציג אותה בצורה f(x)=ax+b+r(x) כאשר a\neq0 והפונקציה r(x) שואפת לאפס כאשר x שואף לאינסוף או למינוס אינסוף. אזי לפי ההגדרה הישר y=ax+b הוא אסימפטוטה משופעת של f באינסוף או במינוס אינסוף (בהתאמה).
דרך נוספת לחשב את אסימפטוטה משופעת של פונקציה f(x) היא לחפש את המקדמים a,b במשוואת האסימפטוטה y=ax+b באינסוף או במינוס אינסוף, בעזרת הנוסחאות הבאות (בהתאם למקרה):

\left\{\begin{matrix} a=\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}\\ b=\lim_{x\to\infty}(f(x)-ax) \end{matrix}\right. \left\{\begin{matrix} a=\lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x}\\ b=\lim_{x\to-\infty}(f(x)-ax) \end{matrix}\right.

דוגמה
נמצא את האסימפטוטות המשופעות של הפונקציה:

f(x)=\left\{\begin{matrix} x+e^{-\frac{1}{x^2}} & x\neq 0\\ 0 & x=0 \end{matrix}\right.

בהסתמך על הגבולות הידועים \lim_{x\to\infty}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}=0 וגם \lim_{x\to\infty}e^{-\frac{1}{x^2}}=1 וכן חוקי הגבולות נקבל:

\begin{align*} a&=\lim_{x\to\infty}\frac{x+e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}\right)=1+0=1\\ b&=\lim_{x\to\infty}\left(x+e^{-\frac{1}{x^2}}-x \right )=\lim_{x\to\infty}e^{-\frac{1}{x^2}}=1 \end{align*}

לכן, לפי ההגדרה של אסימפטוטה משופעת נוכל להסיק כי הישר y=x+1 הוא אסימפטוטה משופעת של הפונקציה הנתונה באינסוף.

בהסתמך על הגבולות הידועים \lim_{x\to-\infty}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}=0 וגם \lim_{x\to-\infty}e^{-\frac{1}{x^2}}=1 וכן חוקי הגבולות נקבל:

\begin{align*} a&=\lim_{x\to-\infty}\frac{x+e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x}\right)=1+0=1\\ b&=\lim_{x\to-\infty}\left(x+e^{-\frac{1}{x^2}}-x \right )=\lim_{x\to-\infty}e^{-\frac{1}{x^2}}=1 \end{align*}

לכן, לפי ההגדרה של אסימפטוטה משופעת נוכל להסיק כי הישר y=x+1 הוא אסימפטוטה משופעת של הפונקציה הנתונה במינוס אינסוף.