מצאו את הערך של הפרמטר בעזרת חישוב אסימפטוטה אופקית

נתונה הפונקציה הבאה:

y=1+\frac{Ax^2}{x^2-4}

כאשר A פרמטר. ידוע כי לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית y=4. מצאו את הערך של הפרמטר A.
תשובה סופית: A=3.

לפני פתירת השאלה, מומלץ לעבור על הפוסט הבא: מציאת אסימפטוטה אופקית.
ידוע כי לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית y=4 ולכן ע"פ ההגדרה נוכל להסיק כי מתקיים:

\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{Ax^2}{x^2-4}\right)=4

ע"פ אריתמטיקה של גבולות נקבל:

\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{Ax^2}{x^2-4}\right)=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{A}{1-4/x^2}\right)=1+\frac{A}{1-0}=1+A

לפיכך, נוכל להסיק כי מתקיים 1+A=4, כלומר A=3 כנדרש.